Dofinansowanie

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dofinansowania do pomp ciepła, fotowoltaiki , kotłów na pelet, kolektorów słonecznych. 

Posiadamy wielu zadowolonych klientów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Po przeprowadzonej analizie nasi eksperci dopasowują program do indywidualnych potrzeb inwestora. Klient otrzymuje od Nas pakiet rozwiązań wraz z dokumentacją nie zbędą do otrzymania dofinansowania . W ramach kompleksowej obsługi usługa jest bezpłatna.

Gdzie można pozyskać dofinansowanie do pomp ciepła, fotowoltaiki, kotłów?

Środki można pozyskać u wielu operatorów oraz instytucji.  Dofinasowanie można pozyskać w ramach budżetu gminy w wydziale ochrony środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej oraz WFOSiGW Katowice , Kraków , Rzeszów ,Opole posiada wiele programów wspierających  termomodernizacje. Dzięki programom Klient Eko Heliosu może zainstalować pompę ciepła fotowoltaikę, kotły na bio masę. 

Środki można pozyskać u wielu operatorów oraz instytucji.  Dofinasowanie można pozyskać w ramach budżetu gminy w wydziale ochrony środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej oraz WFOSiGW Katowice , Kraków , Rzeszów ,Opole posiada wiele programów wspierających  termomodernizacje. Dzięki programom Klient Eko Heliosu może zainstalować pompę ciepła fotowoltaikę, kotły na bio masę. 

fotowoltaika dla firm Rzeszów

W celu dobrania odpowiedniego programu potrzebujemy takie informacje jak:

1. Adres: Miejscowość, powiat, region
2. Jaki produkt Państwa interesuje np. pompa ciepła powietrzna ,gruntowa, fotowoltaika , kocioł na palet ?
3. Czy będzie to nowa inwestycja czy termomodernizacja ?
4. Czy instalacja będzie na potrzeby własne ?
5. Czy są Państwo klientem indywidualnym, firmą, rolnikiem ?
6. Jaka jest forma własności budynku ?
7. Zapotrzebowanie roczne na moc elektryczną lub cieplną ?

lat doświadczenia
konsultacji
inwestycji

Dofinansowania - nasza oferta.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi programami dofinansowania inwestycji w ramach, których możemy zrealizować projekty dla Państwa,
w programach: Program Czyste Powietrze, Regionalny Program Operacyjny oraz dedykowanymi ofertami banków.
W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań – jesteśmy do dyspozycji.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
OFERTY BANKÓW
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
fundusze regionalne RPO
fotowoltaika dla firm Rzeszów

Program Czyste powietrze.

Na co dofinansowanie, jak złożyć wniosek. Dotacja czy pożyczka?

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE jest kierowany do osób prywatnych które termomodernizują budynek poprzez wymianę pieca, instalacje centralnego ogrzewania, planują montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła, rekuperacji . Osoby te mogą liczyć na dofinansowanie lub pożyczkę Jakie są zasady programu CZYSTE POWIETRZE? Gdzie będzie można złożyć wniosek? Program CZYSTE POWIETRZE wdrażają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska w Katowicach, Krakowie , Rzeszowie Opolu. Nasza Firma w ramach kompleksowej obsługi pomaga wypełnić wniosek bezpłatnie

Czyste Powietrze skupia się na wymianie starych piec w i kotła w na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynku w jednorodzinnych by efektywnie zarządza energią. Działania te nie tylko pomogą chroni środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędności finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami dom w jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzielana Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).


Program kierowany jest do osób fizycznych które chcą :
• wymienić stary piec /kocioł na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu w istniejącym budynku

• w nowo budowanym budynku : zakupić i zamontować źródła ciepła spełniającego wymagania programu

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych koszt w Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeżeli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą by dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

WARUNKI
• Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
• Minimalna warto koszt w kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
• Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punkt w bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
• Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
• Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
•Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcze niej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie
• Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku
• dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

• wymianę starych źródeł ciepła (piec w i kotła w na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
• montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektor w słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych:
• en. słoneczna poniżej 2 MWe/MWth;

Kto może składać wnioski? Beneficjenci:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej)
4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną
5. Szkoły wyższe
6. Organizacje pozarządowe
7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
8. Towarzystwa budownictwa społecznego

3.1 Rozwój OZE
Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny

Miejsce i sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.
Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?
Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy.
Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:
o energia wodna (do 5 MWe),
o energia wiatru (do 5 MWe),
o energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
o energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej),
o energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
o energia biomasy (do 5 MWt/MWe).
Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.

2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.
Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW.
Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.

3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.

Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.
”.

Kto może składać wnioski?
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
• przedsiębiorstwa,
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
• szkoły wyższe,
• organizacje pozarządowe,
• podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,
• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
UWAGA:
• Nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych należących do przedsiębiorstw ciepłowniczych z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów).
• Wsparcia nie uzyskają projekty realizowane na terenie ROF przez beneficjentów działania 3.4.

Przeznaczenie

Leasing na panele fotowoltaiczne

Forma dofinansowania

Leasing operacyjny

Dla kogo?

– MŚP
– duże przedsiębiorstwa

Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: do 90% wartości inwestycji
Okres kredytowania: 5 lat
Oprocentowanie: stawki ustalane indywidualnie, oparte na stawce Wibor 1M
Prowizja: brak
Wkład własny: 10% – 45%
Wykup: 16%

Przeznaczenie

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Forma dofinansowania

Kredyt konsumencki.

Dla kogo?

Osoby fizyczne;
– o kredyt ubiegać się może maksymalnie 4 kredytobiorców.
– przy kwocie min. 100 000 brutto wymaganych jest co najmniej 2 kredytobiorców.

Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: kredyt do 100% wartości zakupu i montażu instalacji ale nie więcej niż 50 000 PLN
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie: 
 do 60 miesięcy: 3.0% + Wibor 3M
 od 61 do 120 miesięcy: 4.0% + Wibor 3M
 Kliknij i i sprawdź aktualne stawki Wibor 3M
Prowizja: 5.0%

Dodatkowe informacje

– czas trwania: do odwołania oferty
– pula środków: n/d
– w

Przeznaczenie
Kredyt na sfinansowania zakupu instalacji fotowoltaicznych,
instalacji solarnych oraz pomp ciepła

Forma dofinansowania
Kredyt konsumencki

Dla kogo?
– osoby fizyczne

Szczegóły wsparcia
Wysokość wsparcia: do 100% wartości inwestycji
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie: 0% do 36 miesięcy lub do 5% (zmienne) powyżej 36 miesięcy
Prowizja: ustalana indywidualnie

Dodatkowe informacje
– wymaganych dokumenty dotyczące osiąganych dochodów:
a. Umowa o pracę na czas nieokreślony – minimum 1 miesięczny staż zatrudnienia
b. Umowa o prace na czas określony – minimum 1 miesięczny staż zatrudnienia, przy czym okres obowiązywania umowy nie może być krótszy niż okres, na jaki zostanie udzielony Kredyt (minimum 3 miesiące)
c. Emerytura – minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia
d. Renta – minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia, jeżeli jest to świadczenie czasowe to okres jego otrzymywania nie może ć krótszy niż okres, na jaki zostanie udzielony Kredyt (minimum 3 miesiące)
e. Świadczenie przedemerytalne – minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia
f. Działalność rolnicza – uzyskiwanie dochodu od co najmniej 3 miesięcy
g. Działalność gospodarcza – Pełna księgowość, KPiR, Ryczałt ewidencjonowany, Karta podatkowa – minimum 6 miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów z tego tytułu
– Kredyt może zostać udzielony wyłącznie jednemu Wnioskodawcy (Kredytobiorcy)
– Przy kwocie poniżej 15 tyś kredyt udzielony może zostać na oświadczenie
– Minimalny dochód Klienta wynosi 500 zł
– Bank wymaga zgody współmałżonka Kredytobiorcy dla umów powyżej 20 tyś brutto.
– Bank nie wymaga:
a. przedstawiania umowy zawartej z zakładem energetycznym,
b. przekazywania danych o wielkości produkcji energii elektrycznej,
c. przeprowadzania kontroli trwałości przedsięwzięcia,
d. dokumentów potwierdzających prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym,
e. zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych

Nasi partnerzy

Napisz do nas teraz!

Korzystając z tej strony oraz wysyłając dane za pomocą formularza z tej strony internetowej użytkownik akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej oraz polityki prywatności/cookies. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tak zwane RODO/Polityka Prywatności

Z naszej siedziby w Dąbrowie Górniczej realizujemy usługi w zakresie finansowania, doradztwa, projektowania oraz dostawy i montażu systemów fotowoltaicznych,  pomp ciepła, rekuperacji i pozostałych elementów naszej oferty dla Klientów z województwa śląskiego i małopolskiego, w tym z Katowice, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza,  Gliwice, Kraków, Rybnik oraz pozostałe miejscowości.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji!

mgr. Dariusz Zieliński
Właściciel firmy
Centrala w Dąbrowie Górniczej
e-mail: biuro@ekohelios.pl
Tel: 503 100 105

Oferujemy usługi w zakresie finansowania, doradztwa, projektowania oraz dostawy i montażu systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperacji i pozostałych elementów naszej oferty na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego, w tym w Rzeszów, Jasło, Dębica, Mielec, Łańcut, Krosno, Sanok , Sandomierz i Jędrzejów.

Skontaktuj się z nami już teraz!

mgr. inz Rafał Zieliński
Manager Regionalny Podkarpacie
Oddział Rzeszów 
e-mail: biuro.pdk@ekohelios.pl
Tel: 505 644 224

EKO HELIOS Ul. Hallerczyków 45 Dąbrowa Górnicza, NIP 629-22-32-972, REGON 241799930,
biuro@ekohelios.pl, Tel. kom 503 100 105,
BANK ŚLĄSKI 18 1050 1272 1000 0090 7719 1295 Eko Helios.

Polityka prywatności / RODO  |  © 2018 Ekohelios All rights reserved