Pompa powietrze-woda

  • Źródło ciepła – powietrze. W przypadku pomp ciepła powietrze/woda jako źródło ciepła służy z reguły powietrze zewnętrzne. W przypadku obiektów gospodarczych i przemysłowych istnieje także możliwość wykorzystywania powietrza z pomieszczeń oraz powietrza wywiewanego na zewnątrz. Zastosowanie powietrza z pomieszczeń lub wywiewanego powinno jednakże zostać ustalone z naszymi technikami już we wstępnej fazie planowania.
    Wykorzystywanie powietrza z pomieszczeń jako źródła ciepła ma uzasadnienie w przypadku obiektów przemysłowych z dużą ilością wywiewanego ciepłego powietrza lub gdy konieczne jest chłodzenie pomieszczeń.Niedopuszczalne jest wykorzystywanie powietrza z zawartością amoniaku ani powietrza zanieczyszczonego chemicznie (np. powietrza odprowadzanego z budynków gospodarskich). Specjalnym przypadkiem jest kontrolowana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiem ciepła. Do urządzeń wentylacyjnych wbudowuje się często pompy ciepła powietrze/powietrze.Przykładem prostej pompy ciepła tego typu jest klimatyzator.Niskie, dobrze skalkulowane koszty instalacji stanowią znaczącą zaletę powietrza jako źródła ciepła. Wykorzystywanie powietrza nie wymaga żadnych zezwoleń. Pompy ciepła powietrze/woda mogą być ustawiane wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Ustawienie wewnętrzne wymaga kanałów powietrznych dla doprowadzenia i odprowadzenia powietrza zewnętrznego. Ustawienie na zewnątrz wymaga mniejszej przestrzeni; tu należy przestrzegać wskazówek dotyczących ustawienia (głównie ze względu na emisję akustyczną).Pompy ciepła powietrze/woda stanowią niskobudżetową alternatywę w stosunku do innych źródeł ciepła. Eksploatuje się je najczęściej w systemie monoenergetycznym z punktem doboru (punkt biwalentny – punkt pracy równoległej) między -2 a -7 °C. W takim przypadku pompa ciepła pokrywa ok. 95-98% całkowitego rocznego zapotrzebowania na energię.

Produkty oferowane przez firmę Alpha Innotec:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);
  ga(‚create’, ‚UA-100577882-1’, ‚auto’);
ga(‚send’, ‚pageview’);
</script>