Pompa ciepła gruntowa

Grunt jako źródło ciepła. Grunt magazynuje ciepło otoczenia sezonowo, a więc przez dłuższy okres. Powoduje to, że na przestrzeni roku mamy do dyspozycji ciepło o relatywnie stałej wysokiej temperaturze, a dzięki temu – wysoki współczynnik COP. Wykorzystywanie ciepła zmagazynowanego w ziemi odbywa się przez wymienniki gruntowe poziome (kolektor płaski) lub pionowe (sondy ziemne).
Ciepło pobierane jest w obiegu zamkniętym (obieg solankowy), w którym poprzez parownik oddawane jest do obiegu czynnika roboczego pompy ciepła.

Wydajność określana jest zasadniczo przez właściwości gleby oraz ilość występującej w niej wody i minerałów. Stałe, wilgotne grunty są lepszymi źródłami ciepła niż grunty suche i piaszczyste. Grunt regeneruje się przede wszystkim przez wnikające do niego opady.

Poziomo ułożony wymiennik gruntowy wymaga większej powierzchni – ok. 1,5 do 2,5 większej niż ogrzewana powierzchnia mieszkalna. Powierzchnia ułożenia wymiennika musi być dostępna, niezabudowana oraz nieprzykryta elementami nieprzepuszczającymi wody. Wymiennik układa się na głębokości 1,2-1,5m. Na obszarach nowego budownictwa możliwe jest ułożenie kolektorów w bardzo prosty sposób już w trakcie prac budowlanych. Z wymaganej powierzchni zostaje zebrana warstwa gruntu, a po ułożeniu wymiennika ponownie zasypana. Wymiennik może być ułożony także w odpowiednim rowie. Ogranicza to zakres robót ziemnych.

2

Jeśli żaden z tych sposobów nie jest możliwy, istnieje możliwość wykonania pionowego wymiennika gruntowego.Umieszczone pionowo sondy ziemne wymagają mniej powierzchni niż kolektor płaski. Jako że sondy ziemne muszą być wykonane przez kompetentne firmy wiertnicze, oznacza to z reguły wyższe koszty wykonania niż wymienniki gruntowe poziome.

3

Grunt jako źródło ciepła oferuje na przestrzeni roku niemalże stałe temperatury. Dla systemu pompy ciepła wynika z tego wysoki współczynnik wydajności przy niskim zużyciu energii. Pompy ciepła glikol/woda eksploatowane są z reguły w trybie monowalentnym (samodzielnym, bez współpracy z dodatkowym źródłem ciepła).

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);
  ga(‚create’, ‚UA-100577882-1’, ‚auto’);
ga(‚send’, ‚pageview’);
</script>