Dotacje Prosument

DOFINANSOWANIE:

Przy podpisaniu umowy gwarantujemy państwu bezpłatną pomoc przy wypełnianiu formalności!

 • Gwarantujemy dofinansowanie na pompę ciepła w wysokości 20%
 • GWARANTUJEMY DOFINANSOWANIE NA FOTOWOLTAIKĘ W WYSOKOŚCI 40%

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

 • Energii elektrycznej lub
 • Ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
 • Treść Programu Priorytetowego
 • Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.
 • Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
 • Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 215 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 470 000 MWh.
 • Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) do 2020 r.
 • Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:
 • Źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
 • Podstawowe zasady udzielania dofinansowania
 • Pożyczka/kredyt pre­fe­ren­cyjny wraz z dota­cją łącz­nie do 100% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych instalacji
 • Dota­cja w wyso­ko­ści 20% lub 40% dofi­nan­so­wa­nia (15% lub 30% po 2015 r.)
 • Mak­sy­malna wyso­kość kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w zależ­no­ści od rodzaju bene­fi­cjenta i przedsięwzięcia.
 • Okre­ślony mak­sy­malny jed­nost­kowy koszt kwa­li­fi­ko­wany dla każ­dego rodzaju instalacji.
 • Opro­cen­to­wa­nie pożyczki/kredytu: 1%
 • mak­sy­malny okres finan­so­wa­nia pożyczką/kredytem: 15 lat.
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);
  ga(‚create’, ‚UA-100577882-1’, ‚auto’);
ga(‚send’, ‚pageview’);
</script>